H’Mong

Fiche 1 : Khoom siv tiv thaiv yus tus kheej (Les équipements de protection individuelle)


Fiche  2 : Yuav tsum muaj ib lub tub los yog ib chav tsev kaw kom zoo coj los rau cov tshuaj ua liaj ua teb (L’armoire phytosanitaire)


Fiche 3 : Kuv npaj tshuaj (Préparation de la bouillie phytosanitaire)


Fiche 4 : Ntev npaum licas mam li de tau cov khoom (Les délais à respecter)


Fiche 5 : Xaiv cov cwj tua tshuaj (Le choix du matériel)


Fiche 6 : Daim ntawv hais txog cov tshuaj los ntawmlub taub (Sur les bidons de produit phytosanitaire)